Üniversite Seçmeli Futbol Dersini Alan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)

Yazarlar

  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Murat KUL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Mehmet YÖNAL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Üniversite, Futbol, Sürekli kaygı, Durumluk kaygı

Öz

Spor, yaşamın bir parçası olmakla birlikte bireylerin mutlu hissetmelerine de imkan verdiğinden, bireysel ya da gruplar halinde birçok sportif faaliyet günlük yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Kaygının en bilinen anlamının “endişe” olduğu, yapılan çalışmalar incelendiğinde ise “anksiyete” adı ile karşımıza çıktığı görülmektedir. Kaygının nedenlerinin başında iç ve dış dünyamızda oluşan duygu ve hislerimizin korkuya dönüşmesi olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; Bayburt Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören ve üniversite seçmeli futbol dersini tercih eden 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerini belirlemektir. Çalışma grubu 160 erkek ve 20 kız olmak üzere toplamda 180 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada kullanılan kaygı ölçeklerinin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısının 0,820 olarak tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin,cinsiyet” ile sürekli ve durumluk kaygı düzeylerindeki farklılıkları belirlemek için yapılan T-testi analiz sonuçlarını incelediğimizde, sürekli kaygı ölçeğinde (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılıkların olduğu görülürken, durumluk kaygı ölçeğinde (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılıkların bulunmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar bireylerin futbol başta olmak üzere birçok spor dalını önyargıları nedeniyle denemedikleri fakat denedikten sonra sıklıkla sportif faaliyetlerinde tercih edecekleri yönünde bir görüş ortaya çıkmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-01

Nasıl Atıf Yapılır

GIDIK, O., KUL, M., & YÖNAL, M. (2023). Üniversite Seçmeli Futbol Dersini Alan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği). Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 254–270. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/66