Yüzme Sporu Yapan Bireylerin ve Sporcuların Organik Gıdalara Yönelik Algı ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi (Bayburt İli Örneği)

Yazarlar

  • Murat KUL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Hüsniye ÇELİK Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000 Bayburt, Türkiye
  • Betül GIDIK Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yüzme sporu, Sağlıklı beslenme, Organik gıda, Tutum, Algı

Öz

Bu çalışmada; Bayburt ilinde yüzme sporu yapan bireylerin ve sporcuların organik gıdalara yönelik algı ve tutum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2019 yılında Bayburt ilinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda spor yapan 37 kadın ve 83 erkek olmak üzere toplam 120 kişi üzerinde yapılmıştır. Sporcuların organik gıdalara yönelik algı düzeylerini belirlemek için Sarıkaya (2007) tarafından hazırlanan “organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar” ve Kacur (2009) tarafından hazırlanan “Erciyes Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi akademik ve idari personeli ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümünde öğrenim gören gündüz ve ikinci öğretim öğrencilerinin organik ürünleri algılamaları” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik testi yapılmış ve normal olarak dağıldığı görülmüştür. Veriler analiz edilirken Cronbach’s Alpha güvenirlilik katsayısı testi, ikili karşılaştırmalar için t testi, ikiden fazla grupla karşılaştırmalar için tek yönlü varyans anova testi ve tukey testi analizleri yapılarak sonuçlar p<,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; katılımcıların beslenmeye dikkat etme durumları, organik ürün alışverişi yapılan yerler, organik ürünlerin güvenirliliğine göre satın alma durumları, organik ürünlerin sağlığa faydalı olduğu için satın alınma durumu ve organik ürünlerin organik olmayanlara göre tercih edilmesi algı ölçeği alt boyutları ve tutum ölçeği arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların meslekleri, yaşları, spor yaşı, aylık gelirleri, organik gıda tüketme sıklıkları ve satın aldıkları organik gruplar arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Bayburt ilinde yüzme sporu yapan sporcuların organik gıdalara yönelik algı ve tutum düzeylerinin belirlemesi adlı çalışmamızda, mesleklerin, yaşın, organik gıda tüketme sıklığı ve satın aldıkları organik ürün gruplarının sporcuların organik gıdalara yönelik algı ve tutumlarında önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Yüzme sporu yapan sporcuların organik gıdalara yönelik algı ve tutumlarının birçok değişken üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışmamızın daha sonra yapılacak olan çalışmalarla sporcuların organik beslenme algı ve tutumlarına ışık tutacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

KUL, M., GIDIK, O., ÇELİK, H., & GIDIK, B. (2022). Yüzme Sporu Yapan Bireylerin ve Sporcuların Organik Gıdalara Yönelik Algı ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi (Bayburt İli Örneği). Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 155–173. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/35