Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd tr-TR info@kadirliubfd.com (Doç. Dr. Tugay Ayaşan) info@izahost.com (K. S.) Wed, 08 Mar 2023 09:25:03 +0300 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Samanların Besin Değeri ve Sindirilebilirliğini Artırma Yöntemleri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/28 <p>Ruminant rasyonlarında çoğunlukla yer alan samanların kullanım amacı kaba yem açığının kapatılması, silajlık yemlerin kuru madde içeriğinin ayarlanması, hayvana tokluk hissi vermesi ve yaşama payı düzeyinde kaba yem kaynağı olarak sıralanabilir. Ancak samanlar yüksek selüloz, düşük besin madde içeriği ve sindirilebilirliği ile yüksek verimli hayvanların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle samanların besin değerini artırmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik muameleleri içeren birçok yöntem uygulanmaktadır. Bu derlemede, samanların besin değeri ve sindirilebilirliğini artırma üzerine yürütülen çalışmalar irdelenmiş ve samamnın besin değerinin etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.</p> Esra GÜRSOY Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/28 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Defne (Laurus nobilis L.) ve Yan Ürünlerinin Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanımı https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/26 <p>Dünyada ve ülkemizde hayvansal protein gereksiniminin karşılanmasında ilk sırada yer alan kanatlı hayvan sektöründe kullanılan katkı maddelerinin büyük miktarının ithal olması nedeniyle girdiler oldukça yüksektir. Bununla birlikte, hayvan beslemede yem katkı maddeleri hem yemden yararlanmayı artırmak hem de minimum giderle olası en yüksek miktar ve kalitede hayvansal ürün elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda yerli ve doğal alternatif katkı maddesi üzerine yapılan çalışmaların artışı hızlı bir ivme kazanmıştır. Bu yem katkıları enzim, probiyotik, prebiyotik, organik asitler, Fitobiyotikler gibi doğal alternatif katkı maddeleridir. Fitojenik yem katkı maddeleri genellikle içerdikleri biyoaktif maddelerin hayvanlara olumlu etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. Defne bitkisi ve yan ürünlerinin içerdikleri yüksek miktardaki biyoaktif bileşenleri kanatlı hayvanların beslenmesinde birçok sınırlayıcı faktör bulunmasına rağmen güvenle kullanılabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede, dünyada yüzyıllardır geleneksel tıpta ve mutfaklarda önemli bir baharat bitkisi olarak kullanılan defne bitkisi ve yan ürünlerinin kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanım olanakları ele alınmıştır.</p> Ali Osman GÖLCÜ,Asuman ARSLAN DURU Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/26 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Kahramanmaraş’ta Termal Turizm İşletmeciliği https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/42 <p>Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ilindeki termal turizm işletmeciliğinin mevcut durumunu değerlendirmek ve termal turizmin bu bölgedeki gelişimi için öneriler sunmaktır. Bu sayede kentin termal turizmden sağladığı katkıların en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada kentin termal turizm alanları ile ilgili literatür incelemesi yapılmıştır. Kahramanmaraş’ta Ilıca ve Döngele olmak üzere iki termal turizm destinasyonu bulunmaktadır. Bu destinasyonlar termal turizmin sürdürülebilirliği açısından uygun özellikler taşımaktadır. Termal sularının iyi kalitede olması, ulaşım sorununun bulunmaması ve termal turizm işletmelerinin yeterliliği ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında aynı destinasyonlar, bünyesinde bazı dezavantajları da barındırmaktadır. Daha çok geleneksel tarzda yönetilen işletmeler, kalifiye personel eksikliği ve pazarlama çalışmalarının yetersizliği bunlardan bazılarıdır. Bu çalışma Kahramanmaraş’taki termal turizm işletmeciliğine odaklanmaktadır. Alanyazında bölge ile ilgili daha önce benzer bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın termal turizm literatürüne katkıda bulunması açışından önemli olduğu düşünülmektedir.</p> Mehmet POLAT Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/42 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Seminal Plazma Proteinlerinin Fertilite ile İlişkileri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/51 <p>Ovumun fertilizasyon sürecinin ve bu süreçlere katılan her bir maddenin yapısı ve işlevi hakkında bilgi sahibi olunması, insan ve hayvan reprodüksiyonunda biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Seminal plazmanın yapısında yer alan proteinler, peptitler, polisakkaritler, lipidler ve iyonlar bağlanma yetenekleri sayesinde fertilizasyon sürecinin düzenlenmesinde çok özel rol oynamaktadırlar. Seminal plazma proteinlerinin, spermatozoonların dölleme yetenekleri ve spermatozoon dayanıklılığı ile bağlantılı olduğu bildirilmektedir. Bu derleme çalışmasında, spermatozoon yüzeyinde bulunan ve seminal plazmadan kaynaklanan ve fertilite ile ilişkide olduğu düşünülen proteinler hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.</p> Nurdan COSKUN CETIN,Firdevs Yılmaz DAYANÇ,Oğuz Kaan YALÇIN,Fikret KARACA Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/51 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Farklı Genotip Damızlık Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Elde Edilen Döllerde Besi Performansına Etkisi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/50 <p>Bu araştırma, farklı genotipik yapıdaki bıldırcınlardan elde edilen döllerde besi performansının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Denemede biri ticari (T) diğeri ise Çukurova Üniversitesinde yetiştirilen japon bıldırcını (CU) olmak üzere iki genotip kullanılmıştır. Her iki genotipten kuluçka sonunda 500 adet civciv elde edilmiştir. Elde edilen bıldırcınlar 5 hafta büyütüldükten sonra canlı ağırlığa göre seleksiyon yapılmıştır. Böylece, denemede 2 kontrol (TK, CUK), 2 seleksiyon (TS, CUS) ve 2 melez (TM, CUM) olmak üzere 6 farklı deneme grubu oluşturulmuştur. Her deneme grubundan 72 adet damızlık bıldırcın seçilmiş ve toplam 432 adet hayvan kullanılmıştır. Döllerin beslenmesinde ise %22 ham protein ve 3000 kcal/kg ME içeren etlik civciv yemi kullanılmıştır. Damızlıklardan elde edilen döllerde haftalık canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık artışı ve 5 hafta süre sonunda karkas özellikleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; döllerde canlı ağırlık artışı bakımından gözlenen farkların önemli olmadığı (P&gt;0.05) bulunmuştur. Yemden yararlanma oranı açısından 1. ve 2. haftada gruplar arasında gözlenen farkların önemli olduğu görülmüş ve bu haftalarda Çukurova seleksiyon grubunun en iyi olduğu tespit edilmiştir (P&lt;0.05). Taşlık ve yenilmeyen kısım dışındaki karkas özellikleri bakımından gruplar arasında gözlenen farkların önemli olduğu bulunmuştur (P&lt;0.05). Sonuç olarak, besi performansı açısından Çukurova grup ve melezlerinin daha iyi olduğu söylenilebilir.</p> İsmail Can BATKI,Mikail BAYLAN,Kadriye KURŞUN Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/50 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Erkek Bıldırcın Rasyonlarına Maca Tozu (Lepidium meyeni) İlavesinin Performans, Et Rengi ve pH’sı Üzerine Etkileri https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/39 <p>Bu çalışma, erkek Japon bıldırcınlarının (<em>Coturnix coturnix japonica</em>) rasyonlarına farklı düzeylerde Maca (<em>Lepidium meyenii</em>) tozu ilavesinin performans ölçütleri ve et rengi üzerine olası etkilerini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 16 haftalık yaşta 60 adet erkek Japon bıldırcın kullanılmıştır. Çalışma, 3 muamele grubunda her birinde 20 adet erkek Japon bıldırcının bulunduğu bıldırcın kafesinde 5 tekerrürlü olarak 21 gün süreyle yürütülmüştür. Çalışmada 3 farklı düzeyde (%0, %2,5 ve %5,0) Maca tozu kullanılmıştır. Araştırma sonunda erkek bıldırcın rasyonlarına Maca tozu katkısının performans parametreleri ve etin pH’sı üzerine olan etkisinin önemli olmadığı (P&gt;0.05) ancak göğüs eti a<sub>24 </sub>ve b<sub>24</sub> parametrelerini önemli derecede artırdığı tespit edilmiştir (P&lt;0.05). Sonuç olarak erkek bıldırcın karma yemlerine %5,0 seviyesinde Maca tozu ilavesiyle tüketici açısından istenilen bir et rengi elde edilebileceği söylenebilir.</p> Yusuf CUFADAR,Seyit Ahmet GÖKMEN,Behlül SEVİM Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/39 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 U-15 Kız ve Erkek Hokey5s Sporcularının Hokey Sporunu Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/44 <p>Bu çalışma 2019 yılında gerçekleşen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Türkiye Şampiyonası’na katılan U-15 kız ve erkek Hokey5s sporcularının hokey sporunu tercih etme nedenlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu alanda ilk çalışma olma özelliğinin yanı sıra “Spor Yapma Nedenleri Ölçeği” kullanılarak 306 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kolayda örneklem yöntemi kullanılan bu çalışmada yapılan Tek Yönlü Anova-Tukey ve T-test analiz sonuçlarına göre p&lt;0,05 anlamlılık düzeyinde, cinsiyet ve yaşanılan yer değişkenleri ile bu sporu tercih etme durumu arasında anlamlı farklılık bulunmadığı buna karşılık olarak, anne-baba eğitim durumu ve anne-baba mesleği ile bu sporu tercih etme durumu arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu görülmüştür. Hokey Federasyonu bünyesinde yer alan bütün yaş gruplarındaki antrenörler ve yöneticilerine yapılacak olan çalışmaların da hokey sporunun gelişmesinde ve tercih edilme noktasında önemli olabileceği düşünülmektedir.</p> Osman GIDIK,Murat KUL Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/44 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Sonokimyasal Yöntemle Çok İşlevli MnO Kaplı Ag Katkılı γ-Fe2O3 Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/33 <p>Bu çalışmada, γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanoparçacıklarının sentezi, manyetik karıştırma ve sonikasyon yoluyla yaş çökeltme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için kullanılan metodoloji, sentez yolunu optimize etmek için iteratif deneysel bir yaklaşıma dayanmaktadır. γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'ün manyetik, elektronik ve katalitik özelliklerini geliştirmek amacıyla çekirdek-kabuk yapısı oluşturmak için MnO2 kaplaması da uygulanmıştır. Katalitik performans açısından çekirdek/kabuk yapısının işlevselliğini artırmak için Ag katkılama yapılmıştır. Morfoloji ve kristal yapı analizi, taramalı elektron mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir.</p> Abdul Wahab QURASHI,Muhammad FARHAB Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/33 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Karbon Ayak İzinin Azaltılması için Korozyon İnhibitörü Olarak Son Kullanma Tarihi Geçmiş Depakin Tabletin İncelenmesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/48 <p>Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, çevre ve enerji sorunları nedeniyle hız kazanmaktadır Bu nedenle, korozyonu önleme amacıyla ilaç etken maddesi olarak kullanılan raf ömrünü tamamlamış farmakolojik kimyasalların inhibisyon potansiyelinin araştırılması önem kazanmıştır. Çünkü ilaç geri kazanımı bertaraf, nakliye ve depolama maliyetlerini ortadan kaldırır, tüm bu işler için harcanacak enerji azalır ve buna bağlı olarak karbon ayak izi azaltılmış olur. Bu çalışmada son kullanma tarihi geçmiş “Depakin” kapsülün yumuşak çeliğin korozyon davranışıma etkileri incelenmiştir. Etken madde olan valproik asitin kuantum kimyasal parametreleri DFT yaklaşımıyla saptanmıştır. Elektrokimyasal davranışlar 0,5 M HCl çözeltisinde EIS ve polarizasyon yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre potansiyel inhbitör kapasitesi belirlenen Depakin’in koruma etkinliği %79 olarak tespit edilmiştir.</p> Mehmet Erman MERT,Başak DOĞRU MERT Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/48 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Hippophae rhamnoides L. Meyvesinin Ağır Metal ve Mineral İçeriği, Çekirdek Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/64 <p>Çıçırgan (<em>Elaeagnus rhamnoides, </em>syn.: <em>Hippophae rhamnoides</em>) dünyada tarımı yapılan yakıt, gıda, ilaç ve süs bitkisi amacıyla kullanılan ve ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Bayburt ilinde doğal olarak yetişen çıçırgan (yalancı iğde) bitkisi meyvesinin ağır metal ve mineral element içeriğinin yanı sıra çekirdek yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonunun belirlenmesi ve gıda olarak tüketilebilme potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmalar sonucunda çıçırgan meyveleri ICP-MS analizi yapılarak ağır metal ve mineral içeriği belirlenmiş olup meyvelerin yüksek miktarda potasyum (4406,30 ppm) ve magnezyum (166,04 ppm) içerdiği tespit edilmiştir. GC-MS ile de yağ asitleri kompozisyonu belirlenerek çekirdek yağında majör yağ asidi gruplarının %21,57 ile palmitik asit, %20,49 ile palmitoleik asit ve %15,35 ile oleik asit olduğu görülmüştür. Bayburt ili florasında doğal olarak yetişen çıçırgan bitkisinin meyvelerinin gıda alanında kullanım potansiyelinin incelendiği bu çalışmada elde edilen veriler bu fikri destekler nitelikte bulunmuştur.</p> Betül GIDIK,Tuğba ELBİR,Abdurrahman SEFALI,Hüseyin SERENCAM Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/64 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Müsabaka Döneminde Dinlenilen Müziğin, Futbolcular Üzerindeki Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/63 <p>Bu çalışmada; müsabaka döneminde dinlenilen müziğin futbolcular üzerindeki etkisinin bazı demografik değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2019-2020 sezonunda futbol takımlarında futbol oynayan toplam 627 futbolcu üzerinde yapılmıştır. Futbolcularda müsabaka döneminde dinlenilen müziğin etkisini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi soruları ve Karayol ve Turhan (2020) tarafından hazırlanan ‘‘Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken ikili karşılaştırmalar için "indipendent t testi", ikiden fazla grupla karşılaştırmalar için "tek yönlü ANOVA" testi, elde edilen analiz sonucunda istatistiksel verilerin anlamlı bulunması halinde, bu farklılıkların hangi değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek amacı ile Tukey testi yapılarak çalışmanın sonuçları p&lt;0,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; futbolcuların yaş, spor yaşı, oynadığı lig ile ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilirken futbolcuların eğitim durumları ile ölçek alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Müsabaka döneminde dinlenilen müziğin futbolcular üzerindeki etkisinin bazı demografik değişkenler bakımından incelenmesi adlı çalışmamızda, 18-22 yaş aralığında olanlar, 4-6 yıl spor yaşı bulunan ve amatör ligde oynayan futbolcularda müziğin etkisinin anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır.</p> Hüsniye ÇELİK Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/63 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Çalışma Koşulları ile Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/68 <p>Tüm meslek grupları çalışanlarında ortaya çıkması muhtemel bir durum olan tükenmişliğin kişilerin çalışma koşulları ve demografik özellikleri ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmanın amacı, çalışanların çalışma koşulları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmaya toplam 245 kişi katılmıştır. Çalışma verilerini elde etmek için uygulanan anket formunda demografik özellikler, çalışma koşulları ölçeği ve tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin incelenmesinde tükenmişlik ve çalışma koşullarının demografik özellikler ile arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Tükenmişlik ve çalışma koşulları arasındaki ilişki için spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada özellikle çalışma koşullarının alt boyutlarından biri olan işverenin çalışanlardan talepleri ile çalışanların tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, işyerlerinde talep ve beklentileri belirlerken, çalışanların yeterlilikleri ve iş yoğunluğu gibi faktörlerin işverenler tarafından göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.</p> Anıl KARAMAN,Zeynep Feride OLCAY Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/68 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Yönetim Alanındaki İşe Yabancılaşma Makalelerinin Bibliyometrik Analizi https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/86 <p>İşe yabancılaşma olgusu, son yıllarda araştırmacıların ilgisinin yoğunlaştığı kavramlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışma, yönetim alanında “işe yabancılaşma” kavramına ilişkin makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirerek mevcut durumu tespit etmeyi ve gelecek araştırmalara katkı sağlayacak bir öngörü oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamına yönelik Web of Science veri tabanı taranarak “işe yabancılaşma” konusundaki makalelerin yer almaya başladığı 1980 yılından itibaren 164 işe yabancılaşma çalışması tespit edilmiş ve analiz kapsamına dahil edilmiştir. Bulgulara göre, ilk çalışmanın Lefkowıtz &amp; Brigando tarafından 1980 yılında “Journal of Vocational Behavior” dergisinde yayınlanan “Redundancy of Work Alienatıon and Job Satisfaction - Some Evidence of Convergent and Discriminant Validity” başlıklı makalesi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işe yabancılaşma konusunun incelendiği, toplam 377 yazar tarafından çalışılan 164 makalenin toplam 4.014 kez alıntılandığı, 2022 yılının en fazla makale (n=27) ve en fazla atıf sayısı (n=579) ile öne çıktığı, ABD’nin alanda en etkin çalışan ülke olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin ise 18 çalışma ve bu çalışmalara aldığı toplam 132 atıf ile alana katkı sağladığı görülmüştür.</p> Selen UYGUNGİL ERDOGAN Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/86 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300 Örgütsel Sinizmin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/89 <p>Günümüz örgütlerinde, kâr amacı gütmelerinden bağımsız olarak, insan davranışının öneminin her geçen gün daha da fazla farkına varılmakta, başarıya odaklı örgütler insan kaynaklarının en etkin ve verimli bir biçimde faaliyetlerini yürütmelerine olanak sağlamaya çalışmaktadırlar. Genellikle benzer fiziki şartlar ve kurumsal yapılara sahip olan eğitim kurumlarının başarı düzeylerini belirleyen en önemli faktörün, kurumda görev yapan öğretmenler olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çalışma eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sinik tutumlarının örgütsel muhalefet üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Karadeniz bölgesi genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 454 öğretmenden elde edilen veriler ile öğretmenlerin sinizm ve muhalefet algıları ve bunlar arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Kesitsel bir araştırma olan çalışmada, Brandes ve diğerlerinin (1999) örgütsel sinizm ölçeği ile Kassing’in (1998) örgütsel muhalefet ölçekleri kullanılmıştır. Değişkenler ve alt boyutlarına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış ve ilişkiler analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, ankete katılan öğretmenlerin örgütsel sinizm davranışları ile örgütsel muhalefet refleksleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkinin varlığı bulgulamıştır. Değişkenlerin alt boyutları arasında da uygulamaya yönelik faydalı olduğu düşünülen ilişkiler tespit edilmiştir. </p> Mehmet Selman KOBANOĞLU,Murat KARATAŞ Telif Hakkı (c) 2023 Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/89 Wed, 08 Mar 2023 00:00:00 +0300