Örgütsel Sinizmin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması

Yazarlar

  • Mehmet Selman KOBANOĞLU Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Samsun
  • Murat KARATAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel sinizm, Örgütsel muhalefet, Davranış, Algı

Öz

Günümüz örgütlerinde, kâr amacı gütmelerinden bağımsız olarak, insan davranışının öneminin her geçen gün daha da fazla farkına varılmakta, başarıya odaklı örgütler insan kaynaklarının en etkin ve verimli bir biçimde faaliyetlerini yürütmelerine olanak sağlamaya çalışmaktadırlar. Genellikle benzer fiziki şartlar ve kurumsal yapılara sahip olan eğitim kurumlarının   başarı düzeylerini belirleyen en önemli faktörün, kurumda görev yapan öğretmenler olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çalışma eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sinik tutumlarının örgütsel muhalefet üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Karadeniz bölgesi genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 454 öğretmenden elde edilen veriler ile öğretmenlerin sinizm ve muhalefet algıları ve bunlar arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Kesitsel bir araştırma olan çalışmada, Brandes ve diğerlerinin (1999) örgütsel sinizm ölçeği ile Kassing’in (1998) örgütsel muhalefet ölçekleri kullanılmıştır. Değişkenler ve alt boyutlarına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış ve ilişkiler analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, ankete katılan öğretmenlerin örgütsel sinizm davranışları ile örgütsel muhalefet refleksleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkinin varlığı bulgulamıştır. Değişkenlerin alt boyutları arasında da uygulamaya yönelik faydalı olduğu düşünülen ilişkiler tespit edilmiştir. 

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

KOBANOĞLU, M. S., & KARATAŞ, M. (2023). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 140–159. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/89