Çalışma Koşulları ile Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Anıl KARAMAN İstanbul Aydın Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü. İstanbul
  • Zeynep Feride OLCAY İstanbul Aydın Üniversitesi. ABMYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Çalışma koşulları, tükenmişlik, çalışma psikolojisi

Öz

Tüm meslek grupları çalışanlarında ortaya çıkması muhtemel bir durum olan tükenmişliğin kişilerin çalışma koşulları ve demografik özellikleri ile de ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu araştırmanın amacı, çalışanların çalışma koşulları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmaya toplam 245 kişi katılmıştır. Çalışma verilerini elde etmek için uygulanan anket formunda demografik özellikler, çalışma koşulları ölçeği ve tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin incelenmesinde tükenmişlik ve çalışma koşullarının demografik özellikler ile arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Tükenmişlik ve çalışma koşulları arasındaki ilişki için spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada özellikle çalışma koşullarının alt boyutlarından biri olan işverenin çalışanlardan talepleri ile çalışanların tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, işyerlerinde talep ve beklentileri belirlerken, çalışanların yeterlilikleri ve iş yoğunluğu gibi faktörlerin işverenler tarafından göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-08

Nasıl Atıf Yapılır

KARAMAN, A., & OLCAY, Z. F. (2023). Çalışma Koşulları ile Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 93–110. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/68