Üniversitelerarası Boks Müsabakalarına Katılan Boksörlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Onur ŞİPAL Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000, Bayburt, Türkiye
  • Eda ADATEPE Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 69000, Bayburt, Türkiye
  • Emre BOZ Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 69000, Bayburt, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

boks, boksör, tükenmişlik

Öz

Bu araştırma, üniversitelerarası boks müsabakalarına katılan boksörlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel bir araştırma olması sebebiyle genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonasına yarışmacı olarak katılan 154 sporcu oluşturmuştur. Araştırma grubunun seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme yaklaşımlarından birisi olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise iki ayrı anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümünde ise “Sporcu Tükenmişlik Ölçeği” araştırma grubuna yöneltilmiştir. Verilerin analizi sürecinde ilk olarak veri toplama araçları ile elde edilen ham verilerin öncelikle veri türü göz önünde bulundurularak tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Daha sonra istatistiksel tekniklerden t-Testi, ANOVA ve korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Analizler neticesinde tespit edilen farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Post-Hoc analizlerinden Scheffe testi, homojen varyans olmadığı durumlarda Tamhane’s T2 testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf, milli sporcu olma durumu ve müsabakaya hazırlanırken kilo düşme değişkenlerinde gruplararası anlamlı farklılık olmadığı tespit edilirken cinsiyet, kilo düşerken boksu bırakma düşüncesi, turnuvaya hazırlanırken boksu bırakma düşüncesi ve sakatlık döneminde boksu bırakma düşüncesi değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda yaş ve spor yaşı değişkenlerinde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ve yıl içerisinde turnuva sayısı değişkeninde negatif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu örneklem ve değişkenler ile literatürde inceleme yapılmamış olması, bu çalışmayı özgün kılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-09

Nasıl Atıf Yapılır

ŞİPAL, O. ., ADATEPE, E., & BOZ, E. (2022). Üniversitelerarası Boks Müsabakalarına Katılan Boksörlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 244–260. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/62