Kantil Regresyon Analizi Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Bahar ARSAN AYSAL Bağımsız Araştırmacı, Bitlis
  • Hamit MİRTAGİOĞLU Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü,13000, Bitlis, Türkiye
  • Sıddık KESKİN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı 65080-Tuşba, Van, Türkiye
  • Yıldırım DEMİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Van

Anahtar Kelimeler:

Bootstrap yöntemi, Doğrusal regresyon, En küçük kareler, Kantil regresyon, Şarap kalitesi

Öz

Genel olarak bir araştırma yapılmak istendiğinde, değişkenler arasındaki ilişki incelenmek ya da bir model yardımıyla tahmin yapılmak istenebilir. Bu model yardımıyla tahmin yapılmak istendiğinde, yaygın kullanılan yöntem Standart regresyon analizi yöntemidir. Ancak, bu regresyon analizinin kullanılabilmesi için bazı varsayımların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu varsayımlar yerine gelmediği veya bazı araştırmalarda transformasyonlar yapılmasına rağmen bu varsayımlar sağlanmadığı durumlarda alternatif yöntemler tercih edilmektedir. Bu alternatif yöntemlerden birisi de Kantil regresyon yöntemidir. Kantil regresyon, heterojen yapıdaki veri setleri için oldukça kullanışlıdır. Herhangi bir varsayım gerektirmediği için esnek bir yöntemdir. Çalışmada Wine Quality veri setinin 300 birimlik kısmı ve STATA 14 paket programı kullanılmıştır. Önce şarap kalitesi veri setinden 1 bağımlı (kalite) ve 5 bağımsız değişken alınarak 100, 200 ve 300 örneklem genişliklerinde doğrusal ve 0,20, 0,25, 0,50 ve 0,75 kantil değerlerine göre Kantil regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı işlemler 1 bağımlı (kalite) ve 11 bağımsız değişken için tekrarlanmıştır. Kısmi regresyon katsayısı, standart hata ve güven aralıkları temel alınarak doğrusal ve Kantil regresyon analiz sonuçları; örneklem genişliğine ve değişken sayısına göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; modele dahil edilen değişken sayısının artırılmasının, katsayılara belirgin etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca kantil değerlerin sonuçlar üzerindeki etkisinin, değişken sayısından daha önemli olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle de düşük katsayı ve dar güven aralığı elde etmek için uygun kantil değerinin tercih edilmesi önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

ARSAN AYSAL, B., MİRTAGİOĞLU, H., KESKİN, S., & DEMİR, Y. (2024). Kantil Regresyon Analizi Üzerine Bir Uygulama. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 454–478. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/135