Atık Reçel Karışımı İlavesinin Yonca Silajlarının Nispi Yem değeri ve Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Damla YAYLA Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
  • Sibel SOYCAN ÖNENÇ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ

Anahtar Kelimeler:

Yonca silajı, Atık reçel, Nispi yem değeri, Aerobik stabilite, Sindirilebilir kuru madde

Öz

Bu araştırma, yonca silajlarına atık reçel karışımı ilavesinin nispi yem değeri (NYD) ve aerobik stabilite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.Deneme grupları: Sıvı kısım RI:50mg/20ml saf su, RII:100mg/ 20ml saf su/kg, parçacık kısmı RPI:30 mg/30ml saf su ve RPII:60 mg/30ml saf su/kg olacak şekilde oluşturulmuştur.Kontrol grubuna 20ml/kg yaş yonca düzeyinde saf su ilave edilmiştir. Çiçeklenme başlangıcında hasat edilen ve soldurulan yoncaya reçel ilave edilerek fermantasyona bırakılmıştır.Silajlar açıldıktan sonra (60.gün) laboratuvarda 7 günlük aerobik stabilite testi uygulanmıştır. Reçel ve reçel parçacıkları ilavesi, silajların sindirilebilir kuru madde (SKM) içeriğini kontrol grubuna göre önemli düzeyde yükseltmiştir (P<0.01). Kontrol, reçel ve reçel parçacık gruplarında SKM içerikleri sırasıyla %67,65; %69,98; %68,74; %68,95 ve %69,53 olarak bulunmuştur. Ayrıca, reçel gruplarında kuru madde tüketim (KMT) miktarı ve NYD’de artmıştır. Yonca silajlarına reçel ve reçel parçacık ilave edilmesi aerobik dönemde karbondioksit (CO2) üretimini arttırmıştır (P<0.01). Bu dönemde silajlarda maya sayıları hızla artmış (P<0.01), küf ise RPII grubunda belirlenmiştir.Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; 50 mg/kg sıvı reçel ya da 50 mg/kg reçel parçacıkları ilave edilen yonca silajlarının aerobik dönemde 7 gün süreyle stabil kalabildiğini, SKM’den hesaplanan metabolik enerji (MESKM) ve NYD’nin olumlu yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-10

Nasıl Atıf Yapılır

YAYLA, D., & SOYCAN ÖNENÇ, S. (2024). Atık Reçel Karışımı İlavesinin Yonca Silajlarının Nispi Yem değeri ve Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkisi . Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 303–314. Geliş tarihi gönderen https://kadirliubfd.com/index.php/kubfd/article/view/105